Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Lista NVO koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu u vezi sa Javnim konkursom "Podrška integraciji"

Datum objave: 25.07.2019 15:48 | Autor: Ministarstvo pravde

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 i 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2019. godini objavljuje

 

LISTU NVO KOJE NISU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU

u vezi sa Javnim konkursom „Podrška integraciji“

 

1. NVO „ 4 life“ uz partnersku podršku  NVO Artemida

Naziv projekta: Pilot grupa “Uđi u krug i budi sebi drug“

-Dostaviti potpisan i ovjeren obrazac prijave na javni konkurs i potpisan i ovjeren budžet.

-Dopuniti prijavu na način da se usaglase podaci iz obrasca prijave u dijelu koji se odnosi na sredstva potrebna za realizaciju projekta sa budžetom.

-Dostaviti prilog dokaze o partnerskoj nevladinoj organizaciji, tj. dokaz da je ista prihvatljiva u skladu sa uslovima propisanim konkursom.

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa tj. dostaviti dokaz na jeziku koji je u službenoj upotrebi.

-Dostaviti cjelovit statut.


2. NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO)

Naziv projekta: Položaj maloljetnika u krivičnom pravu od prevencije do reintegracije

-Dostaviti potpisan i ovjeren obrazac prijave na javni konkurs i potpisan i ovjeren budžet.

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa.


3. NVO  Centar za ruralni razvoj uz  partnersku podršku  NVO Identitet

Naziv projekta: Pčelarstvom do slobode ličnosti

-Dopuniti prijavu na način da se usaglase podaci iz obrasca prijave u dijelu koji se odnosi na sredstva potrebna za realizaciju projekta sa budžetom.

-Dostaviti kopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa

-Dostaviti prilog dokaze o partnerskoj nevladinoj organizaciji, tj. dokaz da je ista prihvatljiva u skladu sa uslovima propisanim konkursom.


4. NVO Umjetnost življenja uz partnersku podršku NVO Institut za medije Crne Gore

Naziv projekta:  Unutrašnja rehabilitacija: transformisanje stavova I ponašanja počinilaca, osnaživanje i podrška zatvorskog osobljai održavanja društva sigurnim i informisanim II

-Dostaviti kopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa.

-Dostaviti prilog dokaze o partnerskoj nevladinoj organizaciji, tj. dokaz da je ista prihvatljiva u skladu sa uslovima propisanim konkursom.

-Dostaviti potpisan i ovjeren obrazac prijave na javni konkurs i potpisan i ovjeren budžet, kao i potpisanu i ovjerenu izjavu o istinitosti podataka i potpisanu i ovjerenu izjavu o partnerstvu.


5. NVO Umjetnost življenja

Naziv projekta: Unapređenje rehabilitacije i reintegracije počinilaca u zatvoru u Spužu i više od toga

-Dostaviti kopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa.

-Dostaviti propisan i ovjeren obrazac prijave na javni konkurs i potpisan i ovjeren budžet, kao i potpisanu i ovjerenu izjavu o istinitosti podataka i potpisanu i ovjerenu izjavu o partnerstvu.


6. NVO Identitet uz partnersku podršku NVO Udruženje sportskih novinara Crne Gore

Naziv projekta: Postpenalno savjetovalište-šansa za čast i pobjedu

-Dostaviti kopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).


7. NVO  Centar za demokratiju i ljudksa prava - CEDEM

Naziv projekta: Za zabranu mučenja i nečovječnog ponašanja-peremptorne norme u praksi crnogorskog pravnog poretka

-Dostaviti kopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha)

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa, na jeziku u službenoj upotrebi.

-Dostaviti potpisan i ovjeren obrazac prijave na javni konkurs i potpisan i ovjeren budžet.

-Dostaviti cjelovit statut.


8. NVO RTV Luna Global uz partnersku NVO Naši dani

Naziv projekta: Dokumentarni film i okrugli sto - Pravni informer

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa, na jeziku u službenoj upotrebi.


9. NVO  Centar za razvoj nevladinih organizacija - CRNVO

Naziv projekta: Program reintegracije osuđenica RIO

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa, tj. uskladiti prijavu sa podnesenim dokazaima.

-Dostaviti potpisan i ovjeren obrazac prijave na javni konkurs i potpisan i ovjeren budžet.


10. NVO  Ekvivalent uz partnersko nevladino udruženje Zinak

Naziv projekta: Podrška za novi početak

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa.

-Dostaviti za pertnersku organizaciju, tj. Nevladino udruženje Zinak, kopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha)


11. NVO  Centar za monitoring i istraživanje – CEMI

Naziv projekta :   Restorativna Pravda-alternativnim sankcijama do resocijalizacije

-Dostaviti kopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).

-Dostaviti potpisan i ovjeren obrazac prijave na javni konkurs i potpisan i ovjeren budžet.


12. NVO  Juventas

Naziv projekta:  Krojačke radionice u UIKS-u

-Dostaviti potpisan i ovjeren obrazac prijave na javni konkurs i potpisan i ovjeren budžet

-Dostaviti kopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).


13. NVO  Udruženje starih zanata i vještina i njegovanja nematerijalne kulturne baštine Nit

Naziv projekta: Radionice starih zanata i izrada rukotvorina u ZIKS-u

-Dostaviti potpisan i ovjeren obrazac prijave na javni konkurs.

-Dostaviti kopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa.


14. NVO Centar za političku edukaciju

Naziv projekta: I ja imam pravo na novi početak

-Dostaviti kopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).

 -Dostaviti potpisan i ovjeren obrazac prijave na javni konkurs i potpisan i ovjeren budžet, kao i potpisanu i ovjerenu izjavu o istinitosti podataka kao i potpisanu i ovjerenu izjavu o nepostojanju višestrukog finansiranja.

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa.

-Dostaviti cjelovit statut.


15. NVO Institut za socijalnu i obrazovnu politiku  uz partnersku nevladinu organizaciju Savjet za implementaciju omladinske politike

Naziv projekta:  Stručnom edukacijom do integracije u okviru zatvorskog sistema Crne Gore

-Dostaviti kopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).

-Dostaviti potpisan i ovjeren obrazac prijave na javni konkurs i potpisan i ovjeren budžet.

-Dostaviti cjelovit statut.


16. NVO LGBT Forum progress uz nevladinu organizaciju LGBTIQ Socijalni centar

Naziv projekta: Unapređenje položaja LGBTIQ populacije u okviru zatvorskog sistema Crne Gore

-Dostaviti prilog dokaze o partnerskoj nevladinoj organizaciji, tj. dokaz da je ista prihvatljiva u skladu sa uslovima propisanim konkursom.

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa.

-Dostaviti cjelovit statut.


17. NVO Novi poredak

Naziv projekta: Edukacijom do većih prava

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa.


18. NVO Euromost

Naziv projekta: Reintegracija kroz informatičko opismenjavanje i psihološku podršku

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa.

-Dostaviti cjelovit statut.


19. Kreativna riznica

Naziv projekta: Kreativnim radionicama do resocijalizacije

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa.

-Dostaviti potpisan i ovjeren obrazac prijave na javni konkurs i potpisan i ovjeren budžet.

-Dostaviti cjelovit statut


20. NVO  Preventivno edukativni centar  uz  partnersku nevladinu organizaciju NVO Ekvivalent

Naziv projekta: Za kvalitetniju zdravstvenu zaštitu pritvorenih i osuđenih lica

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa.

-Dostaviti potpisan i ovjeren obrazac prijave na javni konkurs i potpisan i ovjeren budžet.

-Dostaviti prilog dokaze o partnerskoj nevladinoj organizaciji, tj. dokaz da je ista prihvatljiva u skladu sa uslovima propisanim konkursom.

-Dostaviti cjelovit statut.


21. NVO  Mreža 9  uz partnersku nevladinu organizaciju Montenegro Herc

Naziv projekta: Okrugli sto-alternativne sankcije i društveno koristan rad

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa.


22. NVO Inicijativa mladih za ljudska prava

Naziv projekta: Podrška reformi izvršenja krivičnih sankcija

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa.

-Dostaviti potpisan i ovjeren obrazac prijave na javni konkurs i potpisan i ovjeren budžet.


23. NVO Građanska alijansa

Naziv projekta: Sigurnim korakom u budućnost

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa.

-Dostaviti potpisan i ovjeren obrazac prijave na javni konkurs i potpisan i ovjeren budžet.


24. NVO Evropski omladinski centar Crne Gore uz partnersku nevladinu organizacu Manifest

Naziv projekta: Unapređenje tretmana pritvorenih lica i primjene alternativnih sankcija u skladu sa Strategijom za izvršenje krivičnih sankcija 2017-2021

-Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa.

-Dostaviti potpisan i ovjeren obrazac prijave na javni konkurs i potpisan i ovjeren budžet, kao i potpisanu i ovjerenu izjavu o nepostojanju višestrukog finansiranja.


25. NVO Đakomo Adriatic uz partnersko nevladino udruženje Centar sjevera

Naziv projekta: Medijska promocija pravičnog i efikasnog izvršenja krivičnih sankcija

- Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u  godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa.

 

Nevladine organizacije sa liste su dužne da otklone utvrđene nedostatke u roku od pet dana od objavljivanja liste, zaključno sa 30.07.2019.godine. Izmjene i dopune koje se odnose na sadržaj Prijave potrebno je dostaviti i u elektronskom obliku (CD). U slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

Dopunu prijave poslati isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na sledeću adresu:

Ministarstvo pravde,

ul. Vuka Karadžića br.3, 81 000 Podgorica

sa napomenom: NE OTVARATI – Dopuna prijave na Javni konkurs broj: 05-112-6646/19 pod nazivom “Podrška integraciji”

Broj:05-112-6646/19

Podgorica, 25. jul 2019.godine

 

Predsjednica Komisije

Dragica Rajković