Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Intervju za agenciju MINA - Pažin: Unaprijeđeni svi aspekti pravosudnog sistema

Intervju za agenciju MINA - Pažin: Unaprijeđeni svi aspekti pravosudnog sistema
Datum objave: 28.11.2018 16:25 | Autor: Ministarstvo pravde

Ispis Štampaj stranicu


Najznačajniji rezultat reforme pravosuđa u poslednje dvije godine je unapređenje efikasnosti sudova i značajno smanjenje broja zaostalih predmeta, saopštio je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin.

Pažin je u izjavi dostavljenoj agenciji MINA naveo da kao ministar pravde, može konstatovati da je Vlada protekle dvije godine ostvarila vidljive rezultate u izgradnji pravno uređenog društva u Crnoj Gori.

 „Najznačajniji rezultat reforme pravosuđa predstavlja unapređenje efikasnosti sudova i značajno smanjenje broja zaostalih predmeta, čime se našim građanima i privredi obezbjeđuje bolja zaštita prava i brži pristup pravdi“, kazao je Pažin.

On je ocijenio da su sprovođenjem aktuelne strategije reforme pravosuđa u Crnoj Gori, vidno unaprijeđeni svi aspekti crnogorskog pravosudnog sistema.

„Kako bi dala dodatan podsticaj i zamah ovom pozitivnom trendu, Vlada priprema novu strategiju reforme pravosuđa za period 2019-2020“, najavio je Pažin.

On je objasnio da su njeni ciljevi nastavak racionalizacija pravosudne mreže, efikasno mjerenje opterećenosti rada sudija i vremena za rješavanje predmeta, dodatno smanjenje broja neriješenih sudskih predmeta i dalje usaglašavanje sudske prakse sa praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Pažin je rekao da je za dvije godine mandata ove Vlade, Crna Gora uspostavila aktivnu saradnju u borbi protiv prekograničnog kriminala sa najznačajnijim evropskim pravosudnim institucijama i forumima. 

On je ocijenio da su angažovanjem u evropskim pravosudnim mrežama i programima, crnogorske institucije već dale vidljiv doprinos u oblasti međunarodne saradnje u borbi protiv prekograničnog kriminala.

„Ostvarena je direktna saradnja sa državama članicama EU u najvažnijim predmetima međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, čime je značajno povećana efikasnost u postupanju u krivičnim predmetima sa međunarodnim elementom. Zato danas sa pravom možemo reći da se u oblasti evropske pravosudne saradnje Crna Gora već ponaša kao država članica Evropske unije“, smatra Pažin.

On je kazao da Sporazum o saradnji Crne Gore i Evropske jedinice za pravosudnu saradnju EUROJUST, koji je stupio je na snagu u junu prošle godine, po riječima evropskih partnera, predstavlja najviši stepen povjerenja između Crne Gore i država EU u borbi protiv teških oblika prekograničnog kriminala. 

Pažin je rekao da je Crna Gora u septembru prošle godine imenovala državnog tužioca za vezu sa EUROJUST-om i nacionalnog korespondenta za pitanja terorizma, koji redovno učestvuju u svim aktivnostima predviđenim sporazumom. 

„Samo ove godine, aktivnim angažovanjem u okviru EUROJUST-a, crnogorske institucije dale su doprinos krivičnom gonjenju u čak 16 predmeta sa međunarodnim elementom. Ovaj doprinos je prepoznat i pohvaljen u nedavnom radnom dokumentu Evropske komisije o stanju u oblasti vladavine prava“, naveo je Pažin,

On je podsjetio da je Crna Gora je ove jeseni pristupila Programu pravde, čiji budžet iznosi 378 miliona EUR. 

„Pristup ovim sredstvima sada je omogućen i Crnoj Gori, što je dragocjen resurs za dalje jačanje našeg pravosuđa. Učešće u ovom programu obezbjeđuje tješnju pravosudnu saradnju sa državama članicama EU i čvršće garancije zaštite prava crnogorskih građana na cjelokupnom evropskom pravosudnom prostoru“, ocijenio je Pažin.

On je kazao da je dvogodišnji rad na objedinjavanju evropskog zakonodavstva u pravosudnoj saradnji trivičnim stvarima, Vlada uspješno okončala usvajanjem i upućivanje Skupštini Prijedloga zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU. 

Pažin je ocijenio da će donošenjem ovog zakona u crnogorski pravni sistem, biti prenijeti najvažniji pravni akti EU u toj oblasti, čime se olakšava priprema crnogorskih institucija za funkcionisanje u evropskom pravosudnom sistemu i preuzimanje odgovornosti nakon punopravnog članstva u EU. 

„U velikoj mjeri zahvaljujući upravo uspjehu reforme pravosuđa, dobroj integraciji u evropske pravosudne mreže i usvajanju evropskih pravila pravosudne saradnje, naši evropski partneri danas vide Crnu Goru kao prvu narednu članicu EU“, rekao je Pažin.

On smatra da su dvije godine rada Vlade obilježili značajni rezultati u izgradnji crnogorskog pravnog sistema, čime su obezbijeđene čvršće garancije jednakih prava i mogućnosti za sve građane i povoljnije poslovno okruženje za privredu i investitore. 

„Kao ministru pravde drago mi je da je ministarstvo kojim rukovodim dalo vidljiv doprinos ovom značajnim rezultatima vladine politike“, naveo je Pažin.

On je kazao da je u mandatu ove Vlade započet najzahtjevniji pravnički posao od obnove državne nezavisnosti - kodifikacija građanskog zakonodavstva. 

„Simbolično, ovaj istorijski poduhvat otpočeli smo na 130 godišnjicu donošenja Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru, velikog pravnika, pravnog istoričara, enciklopediste, etnografa i sociologa Valtazara Bogišića“, rekao je Pažin 

On je ocijenio da će izrada Građanskog zakonika, kao krovnog propisa koji će objediniti ključna načela i pravila građanskog prava, doprinijeti povećanju pravne i socijalne sigurnosti građana, međusobnoj usaglašenosti pravnih normi, kao i njihovom usklađivanju sa važećim međunarodnim standardima i evropskom pravnom regulativom. 

„Moderan Građanski zakonik, usaglašen sa odgovarajućim evropskim standardima i propisima, predstavljaće i značajan sistemski podsticaj za razvoj domaće privrede i privlačenje stranih investicija, imajući u vidu da je dobro uređeno i predvidljivo poslovno okruženje važan preduslov poslovnog uspjeha“, naveo je Pažin. 

On je kazao da je za taj istoriski poduhvat modernizacije crnogorskog pravnog sistema okupljen tim istaknutih naučnika, istraživača i praktičara pravne struke. 

Pažin je naveo i da razvijajući kapacitete i unapređujući uslove u crnogororskom zatvorskom sistemu, Vlada obezbjeđuje da kazne za počinjena krivična budu izvršene na bezbjedan i human način, uz puno poštovanje ljudskih prava i međunarodnih standarda. 

On je najavio da je u tom cilju, Vlada počela projekat izgradnje Specijalne Specijalne zdravstvene ustanove u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. 

„Predviđeno je da Specijalna zdravstvena ustanova bude smještena u okviru kompleksa Zavoda za izvrsenje krivičnih sankcija, kapaciteta 90 kreveta. U njoj će biti smještena lica kojima je izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja, uključujući i žene i maloljetnike“, kazao je Pažin. 

On je ocijenio da će izgradnja ove specijalne zdravstvene ustanove značajno unaprijediti bezbjednost i stvoriti neuporedivo humanije i komfornije uslove za rad stručnog osoblja, čime će se rasteretiti Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota-Kotor u kojoj su trenutno smješteni pacijenati kojima je izrečena mjera bezbjedenosti kao krivična sankcija zbog izvršenog krivičnog djela.

„Vjerujemo da ćemo novac za izgradnju ovog značajnog objekta uspjeti da obezbijedićemo iz evropskih fondova, budući da je naš zahtjev uvršten u užu listu prioriteta za finansiranje iz sredstava EU“, kazao je Pažin. 

On je rekao da je Vlada obezbijedila 15 miliona EUR za izgradnju novog zatvora na sjeveru Crne Gore, čiji će kapacitet biti 200 lica lišenih slobode. 

„Izgradnjom novog zatvora značajno ćemo unaprijediti kapacitete crnogorskog zatvorskog sistema, povećati bezbjednost zatvorskih službenika i zatvorenika, stvoriti humanije uslove izvršenja krivičnih sankcija i olakšati proces resocijalizacije i reintegracije u društvo lica lišenih slobode“, smatra Pažin.

On je kazao da je u prve dvije godine mandata, Vlada preduzela niz mjera u cilju sprječavanja nasilja u porodici i unapređenja zaštite žrtava porodičnog nasilja, naročito djece. 

Pažin je podsjetio da je na predlog Vlade, u junu prošle godine izmijenjen Krivični zakonik Crne Gore, čime je udvostručena visina zaprijećene kazne zatvora za osnovni oblik krivičnog djela nasilja u porodici, sa jedne na dvije godine. 

„Takođe, udvostručena je visina zaprjećene kazne za kršenja mjere zaštite od nasilja u porodici koje odredi sud ili drugi državni organ na osnovu zakona, pa je umjesto kazne zatvora do šest mjeseci, sada za ovo djelo zaprijećena kazna zatvora do jedne godine“, kazao je Pažin.

On je rekao da je na inicijativu Vlade, izmjenama Porodičnog zakona, koje se primjenjuju od maja prošle godine, obezbjeđeno angažovanje stručnjakaa za pomoć i podršku djeci koja učestvuju u sudskim postupcima u vezi sa porodičnim odnosima.

„Radi se o novom, izuzetno važnom institutu koji je uveden radi zaštite najboljeg interesa djeteta, a prije svega radi zaštite djeteta od negativnih posljedica koje može imati vođenje sudskog postupka na njegov psihofizički razvoj“, kazao je Pažin.

On je rekao da je u saradnji sa NVO Udruženje „Roditelji“, Vrhovnim sudom Crne Gore i Vrhovnim državnim tužilaštvom, u pripremi je set mjera kojima ćemo osigurati viši stepen zaštite djece od svih oblika seksualnog nasilja. 

„Vlada će obezbijediti vođenje posebne kaznene evidencije seksualnih prestupnika i inicirati izmjene zakona koje će garantovati viši stepen bezbjednosti djece od ove vrste nasilja“, najavio je Pažin. 

Vlada je, kako je rekao, izmjenama Zakona o javnim izvršiteljima obezbijedila viši stepen stručnosti i odgovornosti javnih izvršitelja. 

„Uvedena je obaveza javnih izvršitelja da polože pravosudni ispit i poseban ispit za javnog izvršitelja. Sedam bivših javnih izvršitelja koji nijesu ispunili ovu obavezu u zakonskom roku od jedne godine razriješeni su dužnosti“, podsjetio je Pažin. 

Prema njegovim riječima, početkom novembra, Vlada je predložila dopune Zakona o javnim izvršiteljima, kojima se uvodi obaveza javnih izvršitelja da podnose izvještaj o imovini i prihodima, na način kako to čine i ostali javni funkcioneri. 

„Na ovaj način, obezbijeđen je visok nivo stručnih znanja i odgovornosti javnih izvršitelja i uveden ozbiljan red u profesiju koja je od velikog značaja za pravnu sigurnost građana i privrede i njihovu jednakost u ostvarivanju prava“, rekao je Pažin.

On je rekao da je na primjeru Podgorice, rješavanjem stambenih pitanja sudija i zaposlenih u sudovima, pokazano da država zna da vrednuje doprinos koji zaposleni u pravosuđu daju ukupnom napretku društva. 

„Uz značajnu poršku Glavnog grada, obezbijedili smo sredstva i uslove za izgradnju stambenih zgrada u kojima će porodice 130 sudija i sudskih službenika riješiti svoje stambeno pitanje pod povoljnim uslovima“, rekao je Pažin.

On je podsjetio da je Izgradanja stanova počela, a da se izvođač obavezao da će radovi biti završeni u roku od 18 mjeseci i da je cijena stanova po kvadratnom metru nešto više od 600 EUR.

Pažin je kazao da je naročito značajno da će ove stambene jedinice biti dostupne ne samo sudijama, već i sudijskim saradnicima, administrativnim radnicima i drugim zaposlenim u sudovima, bez čijeg stručnog i posvećenog rada ne može biti efikasnog i profesionalnog pravosuđa.

„Pozvali smo i druge crnogorske opštine da na sličan način pristupimo rješavanju ovog najznačajnijeg egzistencijalnog pitanja zaposlenih u pravosuđu. Trenutno tražimo slične modele za rješavanje stambenih potreba predstavnika tužilačke profesije i službenika angažovanih na izvršavanju krivičnih sankcija“, kazao je Pažin.