Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Lista NVO koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu u vezi sa Javnim konkursom „Partnerstvom ka reintegraciji

Datum objave: 16.07.2018 16:11 | Autor: Ministarstvo pravde

Ispis Štampaj stranicu


 

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 i 37/17), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2018. godini objavljuje:


LISTU NVO KOJE NISU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU

u vezi sa Javnim konkursom „Partnerstvom ka reintegraciji“ 

 

  1. NVO Pčelarski centar „Radionica – Zakonom za pravdu“

- Izjava o nepostojanju višestrukog finansiranja sadrži PIB broj koji je nekonzistentan sa PIB brojem navednim u obrascu Prijave.

- dostaviti cjelovit Statut organizacije

- dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa (npr. ugovor / rješenje o realizaciji projekta / donacije, izvještaj o realizaciji projekta, press cliping i sl.).

2.     NVO Mreža 9 „Radionica koračaj naprijed za pravdu“

- dostaviti fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO

- dostaviti cjelovit Statut organizacije

- dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa (npr. ugovor / rješenje o realizaciji projekta / donacije, izvještaj o realizaciji projekta, press cliping i sl.). 

3. NVO Montenegro Herc „Okrugli sto – Alternativne sankcije – Društveno koristan rad“

- dostaviti cjelovit Statut organizacije

- dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa (npr. ugovor / rješenje o realizaciji projekta / donacije, izvještaj o realizaciji projekta, press cliping i sl.).

4. NVO RTV- Luna global „Info kampanje – Jednaki pred Bogom i zakonom“

- dostaviti fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO

     - dostaviti cjelovit Statut organizacije

    - dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa (npr. ugovor / rješenje o realizaciji projekta / donacije, izvještaj o realizaciji projekta, press cliping i sl.).

5.     NVO Ruka ruci „Pomognimo zaboravljenima“

- dostaviti fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO

- dostaviti cjelovit Statut organizacije

- dostaviti fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha)

- dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa (npr. ugovor / rješenje o realizaciji projekta / donacije, izvještaj o realizaciji projekta, press cliping i sl.).

6.     NVO Centar za građansko obrazovanje „Alternativna sankcija – od kazne do reintegracije!“

- dostaviti Izjavu o partnerstvu potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije koja prijavljuje projekat/program, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („SL. list CG“, br. 14/2018)

- dostaviti fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO 

7. NVO Bjelopoljski demokratski centar „Resocijalizacija zavisnika počinioca krivičnih djela“ - Pravi put

- dostaviti fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu i bilans stanja i bilans uspjeha podnesenih poreskom organu za 2017. godinu (datum potpisa dostavljenih kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha je 31.12.2018. godine i podaci u istima se razlikuju u odnosu na podatke koji su objavljeni na Internet stranici www.eprijava.tax.gov.me )

- dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa (npr. ugovor / rješenje o realizaciji projekta / donacije, izvještaj o realizaciji projekta, press cliping i sl.).

8.     NVO Juventas „Ekonomsko i psihosocijalno osnaživanje žena na izdržavanju kazni zatvora u cilju poboljšanja reintegracije u društvo“

- dostaviti rješenje o promjeni i upisu činjenice o izmjenama i dopunama Statuta NVO Juventas od 25. maja 2018. godine

  1. NVO The Art of Living „Unutrašnja rehabilitacija: transformisanje stavova i ponašanja počinilaca, osnaživanje i podrška zatvorskog osoblja, i održavanje društva sigurnim i informisanim“

- dostaviti Izjavu o nepostojanju višestrukog finansiranja snabdjevenu pečatom i potpisom u skladu sa Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („SL. list CG“, br. 14/2018). Dostavljena Izjava sadrži kopiju pečata

- dostaviti Izjavu o partnerstvu potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije koja prijavljuje projekat/program, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („SL. list CG“, br. 14/2018)

- dostaviti Izjavu o istinitosti podataka snabdjevenu pečatom i potpisima u skladu sa Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („SL. list CG“, br. 14/2018). Dostavljena Izjava sadrži kopiju pečata

- dostaviti fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO

- dostaviti cjelovit Statut organizacije (uz Prijavu dostavljen dio dokumenta „Izmjene i dopune Statuta udruženja „Umjetnost življenja Crne Gore“)

- dostaviti fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha). Dostavljeni nepotpisani bilans stanja i bilans uspjeha.

  1.  NVO Agencija za lokalnu demokratiju i partnerstvo „Vladavina prava i resocijalizacija lica lišenih slobode“

- dostaviti Prijavu na obrascu koji je propisan Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („SL. list CG“, br. 14/2018). Prijava u dostavljenom formatu ne omogućava cjelovitu preglednost obrasca.

- dostaviti Izjavu o nepostojanju višestrukog finansiranja snabdjevenu pečatom i potpisom u skladu sa Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („SL. list CG“, br. 14/2018). Dostavljena kopija Izjave. Naslov projekta/programa sadržan u Izjavi o nepostojanju višestrukog finansiranja nije usaglašen sa naslovom projekta/programa sadržanim u obrascu Prijave.

- dostaviti Izjavu o istinitosti podataka u skladu sa Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („SL. list CG“, br. 14/2018). Dostavljena kopija Izjave o istinosti podataka potpisana od strane Koordinatora projekta/programa.

- dostaviti fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO.

- dostaviti fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu.

  1.  NVO Centar za građansko obrazovanje „Otvorena pravda!“

- dostaviti primjerak prijave na CD-u sa prilozima propisanim Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („SL. list CG“, br. 14/2018). Prijava na javni konkurs je dostavljena u elektronskom obliku (CD) ali ne sadrži Izjavu o nepostojanju višestrukog finansiranja i Izjavu o istinitosti podataka.

- dostaviti fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO i fotokopiju rješenja o promjeni i upisu činjenice o donošenju novog Statuta NVO Centar za građansko obrazovanje od 12.09.2016. godine.

  1.  NVO CEDEM „Podrška efikasnom upravljanju mehanizmom krivičnih sankcija u Crnoj Gori“

- dostaviti fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu

  1.  NVO Identitet “Lična karta dostojanstva“

- dostaviti fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO i fotokopiju rješenja o promjeni i upisu činjenice o izmjenama i dopunama Statuta od 23.03.2018. godine.

- dostaviti Statut sa integrisanim izmjenama i dopunama Statuta od 23.03.2018. godine. Uvidom u kopiju dostavljenog rješenja Ministarstva unutrašnjih poslova Br. 05-006/12-13918/2 od 19.12.2012. utvrđeno je da je na sjednici skupštine Udruženja NVO „Identitet“ dana 30.07.2012. godine donijet novi Statut Udruženja. Uz Prijavu dostavljen dokument „Izmjene i dopune Statuta“ od 23.03.2018. godine.

- dostaviti fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu.

  1.  NVO Nit “Kreativne radionice „Nit““

- dostaviti fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu

  1.  NVO  Građanska alijansa „Doprinos implementaciji Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2017-2021 kroz jačanje primjene alternativnih sankcija i resocijalizacije zatvorenika“

- dostaviti fotokopiju rješenja o promjeni i upisu činjenice o izmjenama i dopunama Statuta fondacije „Građanska alijansa“ od 02.04.2018. godine

- dostaviti fotokopiju Statuta sa integrisanim izmjenama i dopunama Statuta od 02.04.2018. godine. Dostavljen dokument »Izmjene i dopune Statuta fondacije „Građanska alijansa“« od 02.04.2018. godine.

- dostaviti fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu

  1.  NVO 4 Life „Podrška povratku u zajednicu“

- dostaviti Izjavu o partnerstvu potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije koja prijavljuje projekat/program, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („SL. list CG“, br. 14/2018)

- dostaviti fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO i rješenja o  promjeni i upisu činjenice o izmjenama i dopunama Statuta nvo 4 Life od 17.01.2017. godine.

- dostaviti fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu.

 

Nevladine organizacije sa liste su dužne da otklone utvrđene nedostatke u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, zaključno sa 23.07.2018. godine. Izmjene i dopune koje se odnose na sadržaj Prijave potrebno je dostaviti i u elektronskom obliku (CD). U slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

Dopunu prijave poslati isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na sledeću adresu:

Ministarstvo pravde,

ul. Vuka Karadžića br. 3, 81 000 Podgorica

sa napomenom: NE OTVARATI – Dopuna prijave na Javni konkurs broj: : 01 – 790 – 6588 /18-1

pod nazivom “Partnerstvom ka reintegraciji” 

 

Eventualna pitanja u vezi Liste  mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: konkurs.nvo@mpa.gov.me ili na broj telefona +382 20 407 518.


Broj: 01 – 790 – 6588 /18-2

Podgorica, 16. jul 2018. godine                                                                               


predsjednica Komisije

Lidija Mašanović