Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Javni poziv za postavljenje za tumača

Datum objave: 11.09.2018 08:40 | Autor: Lj.J

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 7 Zakona o tumačima („Službeni list CG“, broj 52/16), Ministarstvo pravde objavljuje

JAVNI POZIV

za postavljenje za tumača

- za znakovni (gestovni) jezik,

- za albanski, arapski, bugarski, češki, engleski, francuski, grčki, hebrejski, italijanski, kineski, latinski, mađarski, makedonski, njemački, poljski, ruski, slovenački, španski, švedski, turski, ukrajinski,

- i druge jezike za koje nema postavljenih tumača u Crnoj Gori.

Kandidat podnosi zahtjev za postavljenje za tumača za određeni jezik Ministarstvu pravde, Vuka Karadžića 3, Podgorica.

Uz zahtjev kandidat dostavlja:

- kratku radnu biografiju (adresa, kontakt telefon i e-mail),

- uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte;

- uvjerenje o zdravstvenoj i poslovnoj sposobnosti,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,

- diplomu filološkog fakulteta za određeni jezik za koji se traži postavljenje ili dokaz o visokom obrazovanju (VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja) i međunarodno priznati dokaz o znanju jezika za koji se traži postavljenje (napredni nivo, npr. C2 prema Evropskom referentnom okviru), odnosno dokaz o poznavanju znakovnog (gestovnog) jezika,

- potvrdu o radnom  iskustvu (pet godina radnog iskustva sa visokim obrazovanjem) i preporuke o prevodilačkom iskustvu.

Državljani Crne Gore kojima je jezik za koji se traži postavljenje maternji jezik, a koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, nijesu dužni podnositi međunarodno priznati dokaz o znanju maternjeg jezika kao jezika za koji zahtijevaju postavljenje za tumača.

Kandidati za koje se utvrdi da ispunjavaju zakonom propisane uslove polažu ispit za tumača i snose troškove polaganja, osim kandidata sa invaliditetom i kandidata za tumača za znakovni (gestovni) jezik. 

Zahtjevi sa priloženim dokazima o ispunjavanju uslova za postavljenje za tumača podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva. 

Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Za sve bliže informacije kandidati se mogu obratiti  Ministarstvu pravde: tel. 020 407-519.

Napomena: Izuzetno, za tumača se može postaviti i lice koje ima najmanje srednje obrazovanje, ako za određeni jezik nema više od pet postavljenih tumača. Kandidati koji su visoko ili srednje obrazovanje stekli u inostranstvu, dužni su dostaviti i rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave.

 

Broj: 03-745-9985/18

Podgorica, 11. septembra 2018. godine