Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

MPA

 

Notarski ispit

28.11.2016.

Poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje notarskog ispita

Na osnovu člana 132 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i „Službeni list CG“, broj 49/08 i 56/16), Ministarstvo pravde objavljuje poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje notarskog ispita...

16.02.2010.

NAPOMENA

Kandidati koji su podnijeli zahtjev za polaganje notarskog ispita na osnovu Poziva za podnošenje zahtjeva objavljenog u dnevnim novinama od 3. juna. 2009. godine, a nijesu pristupili ispitu u novembru mjesecu,a imaju namjeru da polažu u aprilskom roku, trebaju da podnesu samo zahtjev za polaganje notarskog ispita za aprilski rok, obzirom da se njihova dokumentacija nalazi kod ovog ministarstva.

10.02.2010.

P O Z I V ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE NOTARSKOG ISPITA

Na osnovu člana 132 Zakona o notarima (Službeni list RCG, broj 68/2005 i Službeni list CG, broj 49/2008), Ministarstvo pravde, objavljujeP O Z I V
ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE NOTARSKOG ISPITA

Ministarstvo pravde Crne Gore organizovaće polaganje notarskog ispita u aprilu mjesecu 2010. godine.

Na osnovu člana 129 Zakona o notarima, notarski ispit može da polaže lice koje je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, koje ima najmanje pet godina radnog iskustva kao diplomirani pravnik, od čega najmanje tri godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita
Download

02.11.2009.

Zapis o testamentu

ZAPIS O TESTAMENTU
Ja (lično ime notara, njegovo sjedište), koji postupam u svojstvu notara , sastavio/la sam temeljem članka 52. Zakona o notarima i članka 69. Zakona o nasleđivanju te odredaba Zakona o vanparničnom postupku slijedeći zapis o testamentu

28.10.2009.

Solemnizacija - primjer

(Štambilj notara)
UZZ-___/0___-1

ZAPIS O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE
Ja (lično ime notara, njegovo sjedište), koji postupam u svojstvu notara , potvrđujem da su mi stranke:
Download

28.10.2009.

Potvrda Notara o isplatama novca iz depozita - primjer

(Štambilj notara)
UZZ-___/0___-3

DK-__/___Ja, XY (lično ime notara, njegovo sjedište), koji postupam u svojstvu notara , sastavio/la sam temeljem članka 67. Zakona o notarima slijedeću:-------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POTVRDU O ISPLATAMA IZ DEPOZITA
BROJ DEPOZITNE KNJIGE DK _____/09

28.10.2009.

Potvrda Notara o depozitu novca - primjer

(Štambilj notara)

UZZ-___/0___-2

DK-__/___

Ja, XY (lično ime notara, njegovo sjedište), koji postupam u svojstvu notara , sastavio/la sam temeljem članka 67. i 68. Zakona o notarima slijedeću:------------------
POTVRDU O DEPOZITU
BROJ DEPOZITNE KNJIGE DK _____/09
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potvrđuje se da je dana 27.7.2009. (dvadeset sedmog jula dvijehiljadedevete) godine u depozit na notarski račun za stranke broj 8880000-130008888 otvoren kod BANKE d.d., primljen novac - 38.000,00 EUR (trideset osam hiljada eura) i to uplatom koju je izvršio g

28.10.2009.

Ugovor o prodaji sa odgođenim plaćanjem cijene koja se finansira iz kredita - primjer

Ugovor o prodaji sa odgođenim plaćanjem cijene koja se finansira iz kredita.


C R N A G O R A
NOTAR
ZLATAN ZLATIĆ
PODGORICA
UL.Obala br.1

UZZ BR.15/2009

Dana 14.10.2009.g.(četrnaestog desetog dvijehiljadedevete godine) u 11,15 sati (jedanaest sati i petnaest minuta), predamnom dole potpisanim notarom Zlatanom Zlatićem sa službenim sjedištem u Podgorici, ul.Obala br

28.10.2009.

Ugovor o poklonu nekretnine sa teretom ili nalogom -primjer

Primjer: Ugovor o poklonu nekretnine sa teretom ili nalogom


C R N A G O R A
NOTAR
ZLATAN ZLATIĆ
PODGORICA
UL.Obala br.1

UZZ BR.15/2009

Dana 14.10.2009.g.(slovima:četrnaestogoktobradvijehiljadedevetegodine) u 11,15 h (slovima:jedanestčasovaipetnaestminuta), predamnom dole potpisanim notarom Zlatanom Zlatićem sa službenim sjedištem u Podgorici, ul.Obala br

22.07.2009.

UGOVOR o prodaji

UGOVOR o prodaji

Dana _______2009.godine u 11,15 časova preda mnom dolje potpisanim notarom _______ sa službenim sjedištem u ____________Download